De Lokale Partij

❤️ Nijkerk ❤️ Hoevelaken ❤️ Nijkerkerveen ❤️

Kan de gemeente het wel aan?

jaarstukken 2018

Donderdag 27 juni vergaderde de gemeenteraad over de jaarstukken 2018. Hieruit blijkt dat 2,6 miljoen aan werk van 2018 wordt doorgeschoven naar 2019. De Lokale Partij maakt zich zorgen dat dit naast de grote ambities van het college onmogelijk allemaal ingevuld kan worden. Daarbij zijn er dus projecten niet (volledig) uitgevoerd en komen de voorstellen uit Samen aan Zet onder druk te staan. De Lokale Partij wil natuurlijk het hoogst haalbare voor de inwoners van onze gemeente, maar vraagt zich af of nu alle beloftes van het college waargemaakt (kunnen) gaan worden.

Lees hieronder de tekst van Aart Klompenhouwer in de eerste termijn.

Bespreking Jaarrekening 2018 in raadsvergadering 27 juni 2019.

 

Voorzitter,

 

In tegenstelling tot wat het college in haar aanbiedingsbrief schrijft is het tot op dit moment onzeker of de jaarrekening 2018 kan leunen op een goedkeurende verklaring van de accountant. De wens is blijkbaar de vader van de gedachte geweest, maar er is nog niets. Dat maakt het voor de Lokale Partij dan ook niet mogelijk om vanavond al een besluit te nemen.

We kunnen wel al naar de concept jaarrekening kijken.

Doen we dat met de roze bril op die het college had liggen ziet het er prima uit en is 2018 een goed jaar geweest. Financiële positie tov is 2017 verbeterd. We kunnen 568.000 euro terugstorten in de Algemene reserve en er zijn veel projecten opgezet, voortgezet of afgerond.  Het college noemt daarbij in het bijzonder de dialoog met de samenleving “Samen aan Zet”, woningbouw in Doornsteeg,opening nieuwe zwembad, veiligheid en verdere transitie in het Sociaal domein. Er is door iedereen in een roerig jaar  hard gewerkt en dat heeft geleid tot mooie resultaten. Mede door inzet van inwoners en maatschappelijke organisaties.

De economische hoogconjunctuur heeft ervoor gezorgd dat door  woningbouw en verkoop van bedrijfskavels de verliesvoorzieningen drastisch verlaagd kunnen worden en de reserve grondexploitatie bijna uit de voegen barst. Het spaarbankboekje van de gemeente is prima gevuld en ons incidentele weerstandsvermogen is meer dan robuust te noemen. Op 31 december j.l. was zelfs de structurele exploitatieruimte nog positief.  Tot zover de reclameboodschap van het college. Even een disclaimer bij dit verhaal: Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Zetten we nu een gewone bril op blijkt dat er ook aan deze medaille meerdere kanten zitten. Het tekort van ruim 1,4 miljoen euro wat we bij de 2e bestuursrapportage nog voorspeld kregen kon alleen worden omgezet in een plus door een incidentele meevaller in de algemene uitkering ( stroppenpot)en het overhevelen van budgetten voor eenmalige activiteiten en restanten van investeringskredieten. Er zijn dus ook veel projecten niet of nog niet uitgevoerd. En dan houd je geld over.

Bij het doorlopen van de programma's valt op dat er vooral is doorgeborduurd op al lang bestaande activiteiten en dat er weinig nieuwe initiatieven zijn genomen. Er wordt van alles doorgeschoven naar 2019 of aangegeven dat iets een continu proces is zonder concreet te worden. Zaken zoals actualisatie groenvisie, IBOR,  beheer en onderhoud voetbalverenigingen, maar ook evenementenbeleid of CO2 zuinige gemeentelijke gebouwen worden soms een jaar later pas op de agenda gezet. Ook mooie initiatieven vanuit Samen aan Zet komen daarmee ook onder druk te staan zoals deze week ook weer is gebleken bij het evenementenbeleid. Graag een reactie van het college hierop.

De Lokale partij twijfelt er niet aan dat er hard is gewerkt in 2018, maar duidelijk is dat de ambtelijke organisatie en college aan het worstelen waren met de nieuwe structuur en rolverdeling. Dat in combinatie met een enorm ambitieniveau van onze gemeente en toename van wettelijk taken maakt dat er ook veel niet goed is gegaan en het ziekteverzuim alarmerend hoog is. Samenwerking binnen de BLNP gemeenten heeft ook de nodige strubbelingen opgeleverd. De door het college aangekondigde organisatieanalyse die inmiddels beschikbaar is laat zien dat aanpassingen onvermijdelijk zijn om dat te verbeteren,zonder afbreuk te doen aan de ingezette beweging. De Lokale Partij vraagt zich wel af of het vorig jaar gepresenteerde ambitieniveau nog wel realistisch is. Zeker nu vacatures niet of nauwelijks te vervullen zijn. Graag een reactie van het college. Dat de dienstverlening niet verbeterd is, is niet vreemd gelet op het bovenstaande. We gaan er wat aan doen. Wordt wel 2019 of iets later waarschijnlijk.

 Het huis van de stad was en is een hot item en wat hierover in de jaarrekening is geschreven zou zomaar de prullenbak in kunnen gelet op de laatste ontwikkelingen. Op 3 juli weten we hopelijk meer, tenzij de wethouder vanavond al iets meer kan zeggen.

Voorzitter,

Zoals gezegd is het spaarbankboekje van de gemeente buitengewoon goed gevuld. Reserves genoeg om ik weet niet hoeveel nieuwe wasmachines te kopen, maar geen geld om de boodschappen en lopende rekeningen te betalen. In deze jaarrekening redden we het net, maar we weten dat het straks anders wordt. Hoe gaan we dat uitleggen aan onze inwoners?

Wie weet welke creatieve oplossingen alsnog kunnen worden gevonden. Laten we het daar volgende week nog eens over hebben.

 

Facebook