De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

Economie

3             Economie


Economisch beleid levert een bijdrage aan de welvaart en het welzijn van inwoners en ondernemers van Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Het biedt zittende en nieuwe ondernemers kansen, waarborgt de concurrentiepositie van de stad en brengt en of houdt de bedrijventerreinen op een kwalitatief hoog niveau.

De Lokale Partij ziet dat er op professionele wijze verder gewerkt wordt aan de economische positie van de drie kernen ten opzichte van de concurrentie in een ruime regio.

De Regionale Ruimtelijke visie van 8 andere gemeenten samen met Nijkerk, beschrijft de groei van de regio.

Hoe kunnen mensen in de toekomst nog steeds op een prettige manier wonen en werken? Hoe zorgen we ervoor dat de economische structuur duurzaam en robuust wordt?  En hoe houden wij onze kernen bereikbaar en leefbaar? Als Nijkerk kiezen we voor groei, passend binnen de kernen en ook passend en aanvullend binnen de groenstructuren. De Lokale Partij kiest voor kwaliteit boven kwantiteit.

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt speelt wat De Lokale Partij betreft een belangrijke rol.

 

●        De Lokale Partij vindt dat de relatie onderwijs en arbeidsmarkt versterkt moet worden , mogelijk via het Food Production Cluster.

●        De Lokale Partij is voorstander van het voortzetten van inspiratie- en interactieve bijeenkomsten, mede gefaciliteerd door de gemeente, voor ondernemers, inwoners en ambtenaren waar specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld internetverkoop, trends, ontwikkelingen in de branche en verder worden besproken.

●        De Lokale Partij ondersteunt het belang van parkmanagement.

●        De Lokale Partij erkent het belang van een Bedrijven Investerings Zone voor bedrijven in de binnenstad van Nijkerk.

●        De Lokale Partij blijft voorstander van de zondag openstelling.

●        De Lokale Partij ziet het belang van een Bedrijven Investerings Zone of soortgelijke organisatie voor vastgoedeigenaren.

●        De Lokale Partij is van mening dat een bedrijvenloket noodzakelijk  is om bedrijven en ondernemers op bedrijventerreinen, retailers en horeca snel te helpen en te ondersteunen bij hun vragen.

●        De Lokale Partij denkt dat een starterspakket en een vast contactpersoon voor bedrijven hieraan kunnen bijdragen.

●        De Lokale Partij ziet vervoer als een cruciaal onderdeel voor een goede economie. Er moet kritisch worden gekeken naar de afwikkeling van het verkeer in zowel  het centrum, de rondweg als ook op de bedrijventerreinen.

●        De Lokale Partij is van mening dat de verkeersafwikkeling in de kern Nijkerk stagneert door een niet voltooide rondweg en wij vinden dat de mogelijkheid van een rondweg of een andere variant opnieuw onderzocht moet worden.

 

 

●        De Lokale Partij vindt, dat waar mogelijk, lokale ondernemers mogen meedingen naar lokale aanbestedingen.

●        De Lokale Partij vindt dat de economische functie van de Arkervaart , nu en in de toekomst, in beeld gebracht moet worden, in overleg met de bedrijven die gebruik maken van het water.

●        Maatwerk voor ondernemers in het buitengebied, zowel bij uitbreiding als beëindiging van het bedrijf.

●        De Lokale Partij vindt dat de lasten voor de burger en ondernemers niet onnodig moeten stijgen.

●        De Lokale Partij is voorstander van een zo eenvoudig mogelijke regelgeving.

3.1       Een bruisende binnenstad:


Een groeiende gemeente biedt kansen voor de binnenstad. Voorwaarden daarvoor zijn dat de binnenstad voldoende bereikbaar is en er ook geparkeerd kan worden. Daarbij speelt tegenwoordig de beleving van de consument een zeer grote rol. Daarnaast zijn de evenementen, met name in de binnenstad, de publiekstrekkers die ook mensen laten kennismaken met “lekker Nijkerk”.

De Lokale Partij heeft de visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’ die met inwoners en bedrijven is opgesteld omarmd, wat betekent dat er doorgepakt gaat worden met het ontwikkelen van het Kerkplein. Maar daar blijft het niet bij. Ook de inrichting van de openbare ruimte gaat naar een hoger plan. De toegezegde fietsvoorzieningen moeten zo snel mogelijk worden gerealiseerd.

3.2       Evenementen


Vanuit de dialoog wordt er nu een nieuw evenementenbeleid geschreven die een aanzienlijke vereenvoudiging van regelgeving zou moeten vormen voor het evenementenbeleid. Zoals gezegd vinden wij dat de evenementen, vooral in de binnenstad, een belangrijke bijdrage leveren aan de bekendheid en het imago van de stad. Wij zullen dan ook trachten een en ander zo eenvoudig mogelijk te houden waarbij

echter de veiligheid van de bezoekers nimmer in het geding mag komen. Hierbij speelt een heldere communicatie en afstemming tussen medewerkers van de gemeente en organisatoren een cruciale rol.

3.3       Horeca


Horeca vormt een belangrijke bron voor de beleving in de binnenstad. Even ontspannen op een terras voor, tijdens of na de boodschappen voegt waarde toe aan het bezoek aan de stad. Daarom vinden wij het belangrijk dat de horecaondernemers niet worden geconfronteerd

met onnodige regels maar juist worden gefaciliteerd in een prima bedrijfsvoering. Bovendien wil De Lokale Partij de sluitingstijd voor het terras op zomerse dagen wanneer de temperatuur boven de 25 graden stijgt, verruimen naar 02.00 uur.

3.4       Duurzaamheid


Grote veranderingen op het gebied van bevolkingsgroei, het klimaat, de economie en het milieu, vragen om anders denken en anders handelen. Van iedereen, bedrijven particulieren en overheden. Dat kan zowel groot als klein.

Zoals zorgvuldig inkopen en omgaan met afval,   duurzame nieuwbouw als ook verduurzamen van bestaande bouw.

De Lokale Partij gelooft in energie besparen en duurzame energie opwekken door zonnepanelen.

De Lokale Partij kiest voor zuinig omgaan met grondstoffen en  minder gebruik, hergebruik en recycling.

We moeten voorlichting geven aan inwoners, bedrijven en ook vooral schoolkinderen zodat er meer bewustwording is.

In de gemeente Nijkerk willen we in 2035 energie neutraal zijn.

 

De Lokale Partij is voorstander van de volgende maatregelen:

●        Nieuwe woonwijken opleveren zonder aardgas.

●        Mogelijkheid onderzoeken om het bestaande gasnet te vervangen door een duurzame oplossing.

●        Vergroenen van de kernen.

●        Vergroenen van daken.

●        Verduurzamen van gebouwde omgevingen.

●        Stimuleren van duurzame mobiliteit.

●        Ondernemers voorlichten hoe te verduurzamen.

●        Inwoners voorlichten en financieel ondersteunen om te verduurzamen.

●        Klimaatadaptatie in ons beleid opnemen zodat we concrete plannen hebben om de klimaatverandering, zoals hevige regenbuien, op te kunnen vangen.

We moeten dit doen door onder andere het doorgaan met het afkoppelen van regenwater van het riool. Het riool waar nodig versterken en zorgen bij nieuwbouw voor voldoende wateropvang.

●        Groene tuin stimuleren door bij nieuwbouw een boompje kado te doen zodat we geen stenen tuinen krijgen.

●        Het nieuwe huis van de stad energie neutraal  bouwen.

●        Nijkerk stelt gemeentelijke middelen beschikbaar voor zonnepanelen.

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij https://t.co/EK1fKsouSI Aart Klompenhouwer vraagt zich af of de gemeente niet een te grote broek aantrekt...
DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e