De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

Het Sociale Domein

2              Het Sociale Domein


2.1       Inleiding


De Lokale Partij kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is een gemeenschappelijke taak van ons allemaal en niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid. Iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is. De Lokale Partij is van mening dat ook de gemeente dat moet stimuleren. De druk op het sociale netwerk en vrijwilligers mag daarbij niet te groot worden.

De Lokale Partij stelt de mensen centraal. Voor het welbevinden van een ieder is goede zorg voor de gezondheid noodzakelijk. Op dit gebied zijn ingrijpende veranderingen gaande: verantwoordelijkheden zijn overgegaan van het Rijk naar de gemeente, terwijl de budgetten

zijn verminderd. Voor De Lokale Partij staat echter op de eerste plaats dat ieder de zorg krijgt die nodig is. Onze samenleving is nogal geïndividualiseerd, waardoor netwerken en sociale verbanden er soms niet (meer) zijn. Dan is er kans dat er (te) veel zorg neerkomt op

de directe omgeving en vrijwilligers. Daar ligt dus ook een taak van de gemeente en de politiek om initiatieven op dit terrein te steunen en te stimuleren.

Voor De Lokale Partij betekent dit in de komende raadsperiode:

●        De gemeente adviseert en ondersteunt waar nodig burgerinitiatieven op het gebied van samenleven, onderlinge hulp, vrijwilligers en mantelzorgers.

●        Goede ondersteuning van mantelzorgers: dagopvang en respijtzorg om hun inspanningen wat te verlichten, praktische en emotionele hulp, bijv. door training over de omgang met dementie of door mantelzorgers in contact te brengen met andere mantelzorgers.

●        De gemeente bewaakt de kwaliteit van de zorg. Niet alleen aanbesteden op prijs. Daarbij ook eisen stellen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, werken met vaste dienstverbanden, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers en persoonlijk contact.

●        Mensen met een beperking hebben recht op een zo goed mogelijk zelfstandig bestaan, huisvesting, (vrijwilligers)werk en inkomen. De gemeente heeft hierin een belangrijke ondersteunende taak.

●        Meer aandacht en zorg voor verwarde personen.

2.2       Armoedebeleid


Een sociaal en maatschappelijk isolement is vaak een gevolg van armoede. Alle kinderen hebben recht op voldoende mogelijkheden voor een goede ontwikkeling. Armoede treft niet alleen mensen die werkloos zijn, maar ook ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

Stijging van woonlasten en zorgkosten leiden tot een toename van armoede. Hoewel werk veelal de beste weg is uit armoede, kunnen steeds meer mensen ook met werken niet genoeg verdienen om rond te komen.

In de dialoog met de samenleving (Samen aan Zet) zijn een aantal nieuwe ideeën , die nader worden uitgewerkt; niet alleen de financiële kant. Het gaat om het leveren van maatwerk, om te zorgen dat mensen niet buitengesloten worden of zich terugtrekken uit het openbare leven vanwege schulden.

Voor De Lokale Partij betekent dit in de komende raadsperiode:

●        Continueren en waar nodig verbeteren van het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en de effecten daarvan op kinderen.

●        Niet alleen met het bruto inkomen wordt rekening gehouden, maar ook wordt gekeken naar het besteedbaar inkomen om verborgen armoede op het spoor te komen en aan te pakken.

●        De Lokale Partij staat voor een ruimhartig minimabeleid met een inkomensgrens van 130% van het bijstandsminimum.

●        De Lokale Partij vindt dat een tegenprestatie enkel op basis van vrijwilligheid kan worden gevraagd.

●        Deelname aan sport- en cultuuractiviteiten, de bibliotheek en zwemlessen blijven betaalbaar en toegankelijk voor iedereen. Het kindpakket zoals vastgesteld continueren.

●        De Lokale Partij vindt dat de voedselbank ondersteund moet worden.

●        Snelle schuldhulpverlening staat voorop om huisuitzettingen en/of afsluiting van gas, water en elektriciteit zoveel mogelijk te voorkomen.

2.3       Gebiedsteams


De Lokale Partij is van mening dat de gebiedsteams hun waarde hebben bewezen. Doorontwikkeling hiervan is noodzakelijk om de efficiëntie te verbeteren. Uitgangspunt moet zijn; Dicht bij de inwoner, makkelijk bereikbaar en geen wachtlijsten.

2.4       Onderwijs, jeugd en Jongeren


Een groot deel van onze inwoners bestaat uit jongeren. Het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat er een band is met onze gemeente. Dat betekent dat we in de politiek rekening houden met hun belangen. Daar kunnen jongeren best zelf voor zorgen, maar de gemeente moet dit aanmoedigen. Er zijn al initiatieven, bijvoorbeeld de jeugdgemeenteraad.

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De Lokale Partij wil dat vooral preventie en minder repressie als leidend uitgangspunt genomen wordt. Vroegtijdig signaleren en zorgen dat er activiteiten zijn voor de jeugd als leidraad.

Ouders en verzorgers hebben de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. In de huidige samenleving liggen er echter veel verleidingen op de loer, waardoor de opvoeding veel extra inspanning van ouders en verzorgers kan vragen. Hier ligt een rol ook voor de gemeentelijke overheid.

Voor De Lokale Partij betekent dit:

●        Een goede samenwerking tussen gemeente en scholen is belangrijk om vroegtijdig signalen op te vangen. De gemeente is regisseur van de samenwerking tussen de aanbieders van jeugdzorg, waarbij wordt uitgegaan van waar mogelijk vroegtijdig inzetten van zorg.

●        Jongeren die gebruik maken van jeugdzorg moeten na hun 18de verjaardag niet worden losgelaten. Al eerder moet er gewerkt worden aan een goede overgang naar zelfstandigheid of naar blijvende zorg en ondersteuning.

●        De gemeente geeft de jongeren een actieve rol bij het jeugd- en jongerenbeleid.

●        Waar mogelijk worden de activiteiten van Blitz en Chill-Out uitgebreid, zo nodig met inzet van vrijwilligers.

●        Jongeren moeten op een goede manier worden gehuisvest, dus voldoende woningen voor starters.

●        Scholen, kinderopvang, huisartsen en jeugdgezondheidszorg worden meer betrokken bij aanpak van overgewicht. Een gezonde levensstijl wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door school- en sportkantines met gezonde producten.

●        Er is blijvende aandacht voor overmatig drankgebruik en of drugsbebruik. De Lokale Partij ondersteunt het programma “Stop Drugs Nijkerk”.

●        Afwegingen moeten kind gerelateerd zijn.

●        Omdat er vaak sprake is van verschillende problemen binnen gezinnen, die tegelijkertijd optreden, is één gerichte aanpak van belang. 1 gezin 1 plan.

2.5       Ouderen


Een kernpunt van De Lokale Partij is dat ouderen zo lang mogelijk actief kunnen deelnemen aan het sociale en maatschappelijke leven, soms met hulp van informele zorg. Zelfredzaamheid is dan een belangrijke factor om gezond en met succes ouder te worden. Daar moeten wel zodanige mogelijkheden voor zijn dat ouderen dit ook  actief kunnen. Belangrijk is dan meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen aanbieders en duurzaam gefinancierde voorzieningen. De gebiedsteams vormen al een stap in die richting. Om te voorkomen dat ouderen steeds afhankelijker worden van ondersteuning en zorg zijn preventie, voorzieningen en huisvesting belangrijk.

Voor De Lokale Partij betekent dit:

●        Bij inrichting van de openbare ruimte rekening houden met langzame voetgangers.

●        Dagopvang organiseren in elke kern.

●        Senioren betrekken bij beleid.

●        Generatie woonomgevingen (de mix jong oud) stimuleren.

●        Tussenvormen van woningen als alternatief voor verzorgingstehuizen.

●        ruimte bij de bouw van mantelzorgwoningen.

●        benut domotica bij nieuwbouw.

2.6       Integratiebeleid 


Er komen nog steeds nieuwe Nederlanders bij. De gemeente heeft de taak te zorgen voor huisvesting, maar ook om ze te laten deelnemen aan de samenleving. Van de nieuwe Nederlanders wordt verwacht dat zij zich inzetten om te participeren in onze samenleving door betrokken te willen zijn bij de maatschappij, te streven naar zelfredzaamheid en snel de taal te leren. Voor De Lokale Partij betekent dit:

●        Voor alle nieuwkomers is er de mogelijkheid snel deel te nemen aan de samenleving.

●        De gemeente heeft een actieve rol bij het organiseren van het taalonderwijs en begeleiding van  regulier werk of werk als vrijwilliger voor statushouders.

●        In voorkomende gevallen behoort een opleiding tot het integratietraject.

●        Statushouders moeten zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar een definitieve woning. Als dat niet mogelijk is zorgt de gemeente dat er tijdelijke en kleinschalige woonvoorzieningen komen voor zowel woningzoekenden op de wachtlijst als voor statushouders, Meestal zal dit gebeuren in overleg met de woningbouwverenigingen of particuliere investeerders.

●        Voor integratie zijn meer partijen nodig. De gemeente stelt middelen beschikbaar voor initiatieven die de dialoog tussen bevolkingsgroepen stimuleren.


 

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij https://t.co/EK1fKsouSI Aart Klompenhouwer vraagt zich af of de gemeente niet een te grote broek aantrekt...
DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e