De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

Leefomgeving

4              Leefomgeving


4.1       Dialoog


De Lokale Partij heeft met groot enthousiasme  de dialoog met de samenleving gevolgd.

Dit proces is opgestart om inwoners meer bij gemeentelijk beleid te betrekken en de gemeentelijke organisatie meer open te stellen voor invloed vanuit de inwoners. De samenleving verandert en de gemeentelijke organisatie verandert mee.

Er ontstaan nieuwe verhoudingen die meer gebaseerd zijn op gelijkheid en kennis dan op rollen en posities. Daarnaast ontstaan er nieuwe dwarsverbanden tussen organisaties, gemeente en inwoners die veelbelovend zijn. De resultaten die de dialoog heeft opgeleverd zijn te veel om hier op te noemen en vrijwel allemaal omgezet in uitvoering. 

Dat vinden wij een mooi voorbeeld van hoe de kracht van de  samenleving beter benut kan worden om samen te leven. De Lokale Partij wil deze vorm van samenwerken in de komende periode zeker een vervolg geven.

4.2       Geluidsoverlast en fijnstof.


De geluidsschermen aan de zijde van Vathorst en de kantoorgebouwen, hebben een reflecterende werking.

Het afgelopen jaar zijn de geluidsschermen aan Amersfoortse zijde alleen maar toegenomen. De verkeersintensiteit neemt toe, zeker als de verbreding van de A28 een feit wordt.

●        De Lokale Partij zal op blijven komen voor de inwoners van de gemeente Nijkerk die hier de gevolgen van ondervinden.

●        Samen met stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar kritisch blijven op overlast geluid en fijnstof

4.3       Voorzieningen in de kernen


De Gemeente Nijkerk bestaat uit drie kernen. Elke kern moet haar eigenheid behouden en uitgerust worden met voldoende voorzieningen.

●        De Lokale Partij vindt dat de bibliotheek belangrijk werk doet op het gebied van sociale samenhang

●        De Lokale Partij vindt een bibliotheek voorziening in Hoevelaken en Nijkerkerveen belangrijk, bij voorkeur in een combinatievoorziening.

●        De Lokale Partij wil dat het Gemeenteloket in Hoevelaken open blijft.

●        Belemmeringen in de openbare ruimte voor mensen met een beperking moeten zo snel mogelijk worden weggenomen.

●        City toilet voor mensen met een beperking terug in de openbare ruimte.

1.4       Afval inzameling


Het inzamelingssysteem is het afgelopen jaar aangepast. Het inzamelen van het huisvuil is iets duurder geworden en de inzameling van groente- en tuinafval is gratis. De hoge kosten die burgers moeten maken voor het afstorten van grof huisvuil leiden soms tot zwerfafval.

●        De Lokale Partij vindt daarom dat burgers in de Gemeente Nijkerk 4 x per jaar gratis toegang moeten hebben tot de milieustraat voor het afstorten van grof huisvuil.

4.5       Openbare ruimtes en straatmeubilair


De openbare ruimte is van en voor iedereen. Sociale contacten worden op straat gelegd en onderhouden. Veel mensen zijn slecht ter been.

●        De Lokale Partij wil dat er voldoende straatmeubilair is, zowel in de wijken als in het centrum en het buitengebied, om mensen die er behoefte aan hebben in staat te stellen hiervan gebruik te maken. Dit bevordert niet alleen de mogelijkheid voor sociale contacten maar is ook noodzakelijk voor hen die slecht ter been zijn en een rustmoment nodig hebben.

1.6       Wonen


●        De Lokale Partij wil investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en goede bereikbaarheid. We willen een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn en waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft.

Middeninkomens staan onder druk als het gaat om het woningaanbod. Dit komt omdat landelijk de inkomensgrens voor sociale huurwoningen is opgetrokken. Het gevolg hiervan is dat minder mensen gebruik kunnen maken van sociale huurwoningen en dat de vraag naar huurwoningen in de vrije sector, net als de vraag naar goedkopere koopwoningen zal toenemen.

●        De Lokale Partij vindt dat er blijvende aandacht moet zijn vanuit de Gemeente in samenwerking met de woningcorporaties voor dit probleem.

●        De Lokale Partij wil dat woningen snel en goedkoop aangepast kunnen worden aan de veranderende levensfase.

●        De Lokale Partij vindt dat er bouwmogelijkheden moeten zijn voor oudedagsvoorzieningen die het mogelijk maken zolang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving te blijven wonen.

●        De Lokale Partij wil blijvende aandacht voor starters en senioren.

●        De Lokale Partij vindt dat er welstandsvrije gebieden moeten zijn en vrije bouwkavels.

●        De Lokale Partij is voor duurzaam en energieneutraal bouwen.

●        De Lokale Partij wil de bouw van mantelzorg-woningen, tiny-houses en aanleunwoningen toestaan.

4.7       Groen en Grijs


Het aanwezige groen in de gemeente Nijkerk zorgt voor een prettig woon- en leefklimaat.

Het afgesproken onderhoudsniveau  en de mate van onderhoud heeft tot veel reacties van burgers geleid. De bezuinigingen in het verleden, om met name het sociale gezicht van Nijkerk overeind te kunnen houden,  hebben geleid tot een afspraak op basis niveau, en nu er meer te besteden is, valt er na te denken over een hoger onderhoudsniveau.

Er is toegezegd achterstand van onderhoud in te lopen, door alle partijen, maar daarnaast hebben wij gemerkt dat groen op verharding de meeste irritatie opwekt.

●        De Lokale Partij vindt dat het onderhoudsniveau op het grijs in de drie kernen van B niveau naar A niveau moet. Daarnaast ook op specifieke plekken, de hotspots, zoals bijvoorbeeld de entree van de bibliotheek en rotondes waar veel verkeer is.

Wij hopen dat dit de aantrekkelijkheid van de centra extra verhoogd. Het zal ook de Visie Aantrekkelijk Nijkerk, waar wij als Lokale Partij volmondig ja tegen hebben gezegd, ondersteunen.

Groen moet passend zijn in de bestaande landschappen en zo het groene karakter versterken en verduurzamen.

In elke wijk wonen gelukkig mensen die graag zelf iets willen doen om de wijk waarin zij wonen een betere uitstraling te geven. Daardoor wordt niet alleen het leefklimaat beter maar draagt het ook bij aan de sociale cohesie en soms zelf de waarde van de woningen. Door het groen goed te onderhouden wordt het duurzamer, gaat het zwerfvuil beter tegen en kan het ook criminaliteit verminderen door betere zichtbaarheid.

●        De Lokale Partij wil bewoners, die dat graag willen, tijdens een korte cursus (bijv. 1 avond) wegwijs maken in het onderhoud van de eigen wijk.

●        De Lokale Partij wil de bewoners/buurten die helpen, belonen door bijvoorbeeld het verbeteren van voorzieningen in de wijk. Te denken valt aan speelvoorzieningen, straatmeubilair of anders.

●        De Lokale Partij wil wijkbewoners betrekken bij de (nieuwe) inrichting van de wijk. Zij hebben vaak goede en creatieve ideeën als het gaat om inrichting of vervanging.

In het verleden is ervoor gekozen de eigen buitendienst terug te brengen en meer door derden te laten uitvoeren. Burgers ervaren onze eigen dienst als prettig, aanspreekbaar en herkenbaar.

De Lokale Partij is van mening dat het goed is te bezien in hoeverre die maatregel (deels) aangepast moet worden om de werkzaamheden in de openbare ruimte meer door eigen ambtenaren te laten uitvoeren.

4.8       Hondenbelasting


Hondenbelasting is ooit begonnen als een belasting voor hondeneigenaren, om ziektes te bestrijden, met name hondsdolheid. Het is nu aan de gemeenten zelf om te bepalen of er belasting op hondenbezit geheven wordt.

In 147 gemeenten is per 2018 geen hondenbelasting meer  en een aantal gemeenten heeft haar tarieven drastisch verlaagd.

In Nijkerk is jarenlang het geld in de pot algemene middelen gestort. Hondenbelasting is een oneigenlijke belasting. Hondenbezitters ervaren de belasting over het algemeen als onterecht. Bovendien is het een manier om regelgeving te vereenvoudigen. Geen aanslagen, geen controles, geen registratie en administratie.

●        De Lokale Partij is voor het afschaffen van hondenbelasting. Wij vinden dat het hondenuitlaatbeleid duidelijker vorm moet krijgen, er voorzieningen in de buitenruimte moeten zijn en dat er gehandhaafd moet worden bij overtreding van de regels.

4.9       Kunst, Cultuur en sport


Kunst en Cultuur

Cultuur wordt door velen onterecht  als een luxe beschouwd. De waarde van Cultuur en Culturele processen vraagt moeite en toewijding, Want ze zijn nooit af en het effect is lastig te meten. Cultuur manifesteert zich in veel verschillende gedaanten. In kunst, media, maar ook in gebouwen, landschappen, politiek en samenleving. Het vervult een zichtbare , maar ook een onzichtbare rol. De Lokale Partij vindt dat we die  waarde moeten  verankeren. Cultuur zit in ons allemaal en we dragen er allen aan bij. Cultuur prikkelt, creëert ruimte voor verbeelding,  vormt je identiteit, geeft kleur aan het leven en geeft soms zelfs hoop.

Kunst, Cultureel erfgoed en media vertegenwoordigen onze immateriële rijkdom. Erfgoed laat zien waar we vandaan komen en scherpt zo de blik op de toekomst. Een samenleving die vooruit wil, doet er verstandig aan om ook achterom te kijken. Het verleden moet niet worden vergeten maar opgepoetst en gebruikt.

●        De Lokale Partij is voor behoud van monumentale en beeldbepalende objecten.

●        De Lokale Partij vindt dat historisch erfgoed bewaakt en veilig gesteld moet worden.

●        De Lokale Partij is van mening dat er bij nieuwbouw in een historische omgeving, de stijl van bouw moet worden aangepast aan het historisch karakter.

Mensen stellen hun eigen, zeer persoonlijke culturele uitrusting samen. Dit stelt hen in staat als culturele burgers met elkaar te leven. Integratie en saamhorigheid met respect voor behoud van ieders culturele waarden is alleen mogelijk als uitwisseling plaatsvindt. Het aanwakkeren van culturele interesse en activiteiten is daarom een maatschappelijke noodzaak. Beleid dat inzet op cultuuroverdracht bouwt aan een brede basis voor talent en talentontwikkeling, meer diversiteit en cultuurparticipatie.

●        De Lokale Partij vindt dat er meer aandacht moet zijn voor Cultuur en dat de prioriteit moet liggen op educatieve en maatschappelijke doelen, waarbij de jeugd en kansarmen niet vergeten worden.

●        De Lokale Partij onderschrijft de gewenste zaken vanuit de dialooggroep op het gebied van Cultuur

●        Monumentendag subsidiëren

●        Kunstroute in stand houden

●        Theater, films, kunstlezingen en dergelijke ondersteunen

●        De Lokale Partij ziet Lekker Nijkerk als een belangrijke partner in het Nijkerk op de kaart zetten en verbinden.

●        De Lokale Partij vindt dat Cultuur en Cultuurbeleving opnieuw op de agenda van de raad moet staan om er structureel afspraken over te maken en er ook voldoende middelen voor beschikbaar te stellen.

Sport

Sport is een belangrijk middel voor integratie. Sportverenigingen vormen het sociale cement van de samenleving. Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van teamgeest en fairplay. Bovendien is sporten goed voor lijf en leden, draagt het bij aan een gezondere leefstijl. De Lokale Partij hecht aan een bloeiend verenigingsleven.

Naast de georganiseerde sporten vindt De Lokale Partij een actief breedtesportbeleid belangrijk. Dat vraagt enerzijds meer van de lokale overheid, maar vraagt ook om wederkerigheid: ook van de verenigingen wordt in deze tijd meer gevraagd.

 

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij https://t.co/EK1fKsouSI Aart Klompenhouwer vraagt zich af of de gemeente niet een te grote broek aantrekt...
DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e