De Lokale Partij

❤️ Nijkerk ❤️ Hoevelaken ❤️ Nijkerkerveen ❤️

Programma 2022

De Lokale Partij: Denken in mogelijkheden

De gemeente Nijkerk verandert door de snelle ontwikkelingen van de samenleving. Door de veranderingen worden aanpassingen van organisatie gevraagd. Doelmatig, doeltreffend, solide en betrouwbare communicatie is hierin van groot belang.

1. Schoon Nijkerk


De Lokale Partij vindt een schoon Nijkerk van groot belang.

Iedere inwoner heeft een eigen verantwoordelijkheid, waar het gaat om schoon houden en onderhouden van de leefruimte, geïnitieerd en gestimuleerd door de Gemeente.

De gemeente zou hierin een grotere, meer actieve rol moeten innemen. De Lokale Partij zal de verantwoordelijkheid van de gemeente, ten aanzien van, het onderhouden van de leefomgeving, blijven aanmoedigen en controleren.

Wij, van De Lokale Partij, vinden dat er een hogere prioriteit zou moeten worden gegeven aan de circulaire economie. Een duurzaam evenwicht tussen ecologie en economie door afvalstoffen opnieuw te gebruiken.

De Lokale Partij is een voorstander van het sorteren van afval. De Lokale Partij stelt dan ook voor, om de inwoners van de gemeente Nijkerk,  2 x per jaar gratis restafval te laten storten op de milieustraat. 

Het aanleveren van gesorteerd en te recyclen afval zoals glas, papier, elektrische apparaten, klein chemisch afval etc, dient gratis en onbeperkt te blijven.

De Lokale Partij constateert dat inzamelpunten niet voldoende geledigd worden. Hierdoor ontstaat onnodig rommel en vervuiling van het straatbeeld. Wij vinden dat dit beter georganiseerd en gecontroleerd moet worden. Verenigingen die baat hebben bij het inzamelen van oud papier en karton, moeten hierin, meer gestimuleerd worden.

2. Kwaliteit Sociaal Domein

 

De Lokale Partij wil dat het geld dat bestemd is voor zorg, ook daadwerkelijk naar goede zorg gaat. Alle menselijke, passende, en betrouwbare zorg zou zonder wachttijd ingezet moeten worden. Hiermee voorkomen we vaak, op langere termijn, complexe en of dure zorg.

Wij als Lokale Partij willen terug naar de menselijke maat. Waar gewerkt wordt aan vertrouwen, veiligheid, goede, vindbare en bereikbare zorg.

Het  gebiedsteam houdt wat ons betreft haar brede rol in de gemeente Nijkerk waarbij laagdrempelig, persoonlijk contact als vertrouwd en veilig kan worden ervaren. 

Voor de Lokale Partij blijft: “ uw welzijn is onze zorg”.

3. Volkshuisvesting

 

De Lokale Partij wil betaalbare woningen voor starters en senioren. De Lokale Partij is van mening dat deze huizen, eerst aangeboden dienen te worden, aan mensen die binding hebben met Nijkerk, Hoevelaken of Nijkerkerveen.

Wij, van de Lokale Partij, zien de toepassing van de flexibele woningbouw zoals, rug aan rug, geschakeld etc als onderdeel van de oplossing. Ook vinden wij diverse woonvormen en ‘plug-in’gebieden voor tiny houses een goede ontwikkeling. Wel maakt De Lokale Partij zich zorgen over de twee jarige contracten zonder de mogelijkheid tot verlenging van het contract of een alternatief aanbod.

4. Veiligheid & Leefbaarheid

 

Veiligheid is voor de Lokale Partij een belangrijk thema. Veiligheid voor zowel de inwoners als de ondernemers. Extra aandacht gaat uit naar de veiligheid in de wijken. De Lokale Partij ondersteunt buurtiniatieven zoals buurtambassadeurs.

Het is van belang om aandacht te hebben voor overlast door criminele activiteiten. Denk hierbij aan drugsproductie, drugshandel en het dumpen van afval afkomstig van drugsproductie. Helaas komt dit ook voor in de gemeente Nijkerk. 

Dit bedreigt de rust, gezondheid en veiligheid van burgers en ondernemers. De Lokale Partij pleit voor meer aandacht en daadkracht op dit onderwerp. Dit zal bijdragen aan een groter gevoel voor veiligheid.

Criminele praktijken zijn tegen de regels, wetten en tegen het beleid van onze gemeente. Helaas geldt hier de uitspraak; “ je gaat het pas zien als je het doorhebt “.

De Lokale Partij pleit voor het intensiveren van bewustwordingsprojecten. Denk hierbij aan voorlichtingsavonden in de wijk, in het buitengebied, winkelcentra en op bedrijventerreinen.

5. Bereikbaarheid & Mobiliteit

 

De Lokale Partij vindt dat de doorstroming en afwikkeling van het verkeer beter kan. Er zou een hogere prioriteit moeten worden gegeven aan aan een veilige ontsluiting vanuit en naar de wijken.

Om het gebruik van de fiets en het wandelen te stimuleren moeten fietspaden en trottoirs beter onderhouden worden. Het onderhoud aan trottoirs, bestrating, wegbelijning en verlichting vinden wij van groot belang. Hierdoor zal de veiligheid voor alle weggebruikers worden vergroot.

Openbaar vervoer in Nijkerkerveen, Hoevelaken en Nijkerk moet zoveel mogelijk worden vastgehouden of daar waar nodig en mogelijk worden verbeterd.

De mogelijkheden voor een station bij de wijk Corlaer in Nijkerk zou onderzoek naar gedaan mogen worden.

6. Communicatie

 

De Lokale Partij vindt dat de communicatie tussen de gemeente, haar inwoners en de ondernemers, open, vriendelijk, sneller tijdig en duidelijk zou moeten zijn.

Vanuit de gemeente zou moeten worden ingezet op persoonsgericht werken. Houdt iemand op de hoogte van vorderingen en of ontwikkelingen, wanneer iemand een aanvraag doet. Zorg bij een vraag of klacht voor een adequate afhandelingen een duidelijke communicatie richting de inwoners. Zorg dat inwoners zich geholpen voelen. Denken in mogelijkheden en kansen.

7. Groen Onderhoud

 

De Lokale Partij vindt dat de huidige staat van onderhoud van het openbaar groen géén visitekaartje is voor de gemeente Nijkerk. De afspraak om op basisniveau te onderhouden voldoet niet meer.

De Lokale Partij vindt dat er per gebied een plan moet  zijn. In overleg met de burger om de achterstand in te lopen. Niet praten maar doen. Voor de inwoner die zelf betrokken wil zijn moet er een korte training en wat gereedschap beschikbaar gesteld worden. Er zijn al veel berekeningen gemaakt over kosten en veel extra geld is beschikbaar gesteld. Voor de Lokale Partij is het eindelijk tijd om ons groen in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen op een hoger niveau in te richten. Goed onderhoud zal verloedering en gevaar tegen gaan. Wij willen dat inwoners tevreden zijn.

Daarbij vinden wij dat de kansen die het biedt, om medewerkers die nog niet geschoold zijn, een opleiding te laten volgen, heel belangrijk.

8. Gemeentelijke belastingen

 

De Lokale Partij wil dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. Een goed hondenuitlaatbeleid moet tot stand komen, met handhaving op naleving van de opruimplicht. Er moeten meer faciliteiten komen om hieraan te kunnen voldoen.

Voor De Lokale Partij is het belangrijk dat de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk blijven. Om de gemeentebegroting sluitend te maken wil De Lokale Partij dat er gekeken wordt naar mogelijke bezuinigingen. Op het moment dat de bezuinigingen het sociaal domein of de zorg raken, dan is verhoging van de OZB bespreekbaar.

9. Gratis Parkeren

 

De inwoners van Nijkerk wijken vaak uit naar omliggende gemeenten waar gratis parkeergelegenheid is. De Lokale Partij wil dat in de kern Nijkerk op alle betaalde parkeerplaatsen de eerste 2 uur parkeren gratis wordt. In Nijkerkerveen en Hoevelaken moet het parkeren gratis blijven.

Het ontbreekt in de hele gemeente Nijkerk aan goede fietsstallingen. Door inwoners te stimuleren om meer de fiets te gaan gebruiken wordt de parkeerdruk verminderd. De Lokale Partij wil zo spoedig mogelijk voldoende en kwalitatief goede fietsstallingen in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen.

10. Kunst & Cultuur

 

Tot 1979 werd er elke maandagmorgen vee verhandeld op het Plein, midden in Nijkerk. Als herinnering daaraan werd het jaar daarop voor het eerst Boerenmaandag gevierd; een traditie die nog steeds wordt voortgezet. Op deze maandag in april ziet het Plein er hopelijk weer even uit als vanouds, met koeien, schapen, tractors én een borreltje.

Evenementen zoals boerenmaandag, dorpsdag Hoevelaken en nu ook dorpsdag Nijkerkerveen, sleepboot-dagen en carbid schieten zijn voorbeelden van belangrijke lokale culturele uitingen. Cultuur bevordert historisch besef en draagt bij aan de vorming van een eigen identiteit en brengt mensen bij elkaar.

De Lokale Partij vindt kunst en cultuur belangrijk. Voorwaarde is dat  er een goed en werkbaar evenementenbeleid is en een goed functionerende culturele raad.

Lokale initiatieven die zorgen voor verbinding tussen mensen, moeten worden ondersteund en waar mogelijk financieel gesteund.

11. Duurzaamheid en Groene Energie

 

De Lokale Partij vindt dat een actief beleid moet worden gevoerd met betrekking tot het voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord. Echter dient er te altijd rekening te worden gehouden met het welzijn van de inwoners van de gemeente Nijkerk. Gezondheidsrisico’s met betrekking tot windturbines zullen uitgebreid onderzocht moeten worden. Hierbij is het uitgangspunt dat er géén gezondheidsschade mag ontstaan voor de bewoners in hun woonomgeving en bedrijven.

De energietransitie vraagt financiële offers van inwoners. De Lokale partij vindt dat plannen rondom de energietransitie haalbaar en betaalbaar moeten zijn voor de inwoners.

De gemeente moet zich actief opstellen met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen op beschikbare gemeentelijke gebouwen, bedrijven en private woningen. Ook moet het ingevoerde beleid met betrekking tot groen-daken  worden uitgebreid.

12. Gemeenschappelijke Regelingen & Samenwerkingsverbanden

 

Nijkerk is aangesloten bij diverse regionale samenwerkingsverbanden en instanties zoals o.a. Food Valley, Regio Amersfoort, GBLT, BNLP, en ODDV. Goede communicatie, ook naar burgers maar ook evaluatie zijn essentieel. Zeker als het gaat om het onderhouden en  bevorderen van gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden.

De Lokale Partij ziet graag dat er een duidelijke Nijkerkse visie uitgedragen wordt in de regionale samenwerkingsverbanden. De kwaliteit van de op afstand geplaatste  dienstverlening zoals GBLT en ODDV dient meer getoetst te worden aan de norm en kwaliteitseisen van de gemeente Nijkerk.

13. Behoud Nijkerkse boeren

 

Elke maandagmiddag wordt de “Boerendeun” op het carillon van de Grote Kerk in Nijkerk gespeeld als eer- en dankbetoon aan de boeren die in 1777 met hun paarden de zware klokken de toren in hielpen hijsen.

De Lokale Partij wil steun en waardering voor de agrarische sector en stimulering van jonge boeren en starters door in de gemeentelijke omgevingsvisie beleidsdoelen op te nemen die passen bij de biologische en natuur intensieve kringloop landbouw.

Wij zijn tegen de verarming van het landschap door sloop van gezichtsbepalende boerderijen. en gebruik van landbouwgrond voor industrie, zonneweides of windturbines buiten reeds gemaakte afspreken.

14. Voorzieningen jeugd


De Lokale Partij is voor uitbreiding, vernieuwing en upgrading van huidige speeltuintjes, skate-parkjes, en andere openbare gelegenheden die invulling geven aan de sociale behoefte van de Nijkerkse jeugd.

Initiatieven vanuit de jeugd zullen constructief moeten worden opgepakt. In Nijkerk zijn te weinig ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden mogelijkheden voor de Jeugd.

De Lokale wil zich inspannen om hij verbetering in te brengen b.v. door het voorstel voor een nieuw skatepark te ondersteunen.

15. Verenigingen & Vrijwilligers


De Lokale Partij blijft meedenken met lokale initiatieven zodat vrijwilligers worden ondersteund en er mooie evenementen kunnen blijven bestaan. Vrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel van onze gemeente en vormen daarmee het cement van de samenleving.

Door in gesprek te gaan met vrijwilligers kan er in kaart gebracht worden waar belemmeringen liggen. De gemeente Nijkerk kan meedenken in mogelijkheden, opties en oplossingen bijvoorbeeld: Boerenmaandag, Nacht van Nijkerk, Vakantiespektakel en Dorpsdag Hoevelaken.

Met al onze toekomstige plannen , zowel waar het gaat om bestrating ,  bouwen of bijvoorbeeld  evenementen, moet inclusief de norm zijn.

Iedereen verdient het om mee te kunnen doen.

Facebook