De Lokale Partij

Vertrouwd, Betrokken en voor Iedereen

Programma

Download PDFdownload pdf

Verkiezingsprogramma 2018 – 2022


Het verkiezingsprogramma van De Lokale Partij is tot stand gekomen met inbreng van het bestuur en de leden. Het programma bevat signalen uit de samenleving.

Daarmee is een bijdrage geleverd aan een realistisch verkiezingsprogramma, gericht op een solide leefbare en sociale Gemeente van ruim 42.000  inwoners.

Het verkiezingsprogramma van De Lokale Partij kent basis begrippen als integriteit, zorg voor elkaar, vertrouwen en toekomstvisie. Vertrouwen in je medemens, aandacht voor elkaar en vertrouwen in de politiek.

 

Ambitie (waar gaan we voor).

De Lokale Partij is er voor alle Kernen van de gemeente Nijkerk, wij vinden dat elke kern haar eigenheid moet behouden met de juiste voorzieningen. De Lokale Partij is er voor al die mensen die er zowel persoonlijk als zakelijk bij betrokken zijn.

●        Wij zullen altijd uitgaan van uw belang.

●        De Lokale Partij is “door iedereen en voor iedereen”.

●        Wij willen de grootste partij worden en meebesturen op lokale ontwikkelingen.

Missie (Waar staan we voor)

Als De Lokale Partij is ons uitgangspunt: Wat is goed voor Nijkerk?

Nijkerk is een mooie Gemeente met drie kernen. Samen bieden ze geweldige mogelijkheden en volop kansen voor de toekomst. Meer dan ooit zien we hoe de eigen kracht van mensen en participatie ertoe doet. Mensen meer verantwoordelijkheid te laten nemen vraagt bestuurlijke moed.

De Lokale Partij wil dat Nijkerk een Gemeente blijft waar mensen graag willen wonen en werken en zich ook veilig voelen. Waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. Waar iedereen de kans verdient om mee te doen. Waar we trots zijn op onze stad, buurt, straat, op onze ondernemers, vrijwilligers en verenigingen. Waar we niet stilstaan maar door ontwikkelen.

Inwoners zijn kritisch op de overheid en dus ook op de Gemeente Nijkerk. Er is in de afgelopen jaren  via de dialooggroepen geluisterd naar de inwoners. De economische crisis heeft veel onzekerheid gebracht . Nu is er meer vertrouwen in de economie en dat vertaalt zich in bestedingen. Er wordt meer gekocht en geïnvesteerd.

Om de economische groei nog meer te stimuleren moeten we ruimte geven aan inwoners en ondernemers.

Wij willen, nog steeds, een vangnet zijn voor mensen uit de samenleving, die dit nodig hebben.

Wij zullen zuinig zijn met uw belastinggeld, beschermen wat waardevol is en investeren in wat ons bindt.

Ook wanneer er geen verkiezingen zijn is De Lokale Partij er voor u. De Lokale Partij kan op allerlei terreinen worden aangesproken. Veel partijen zijn gebonden aan landelijke richtlijnen en moeten volgen wat op landelijk gebied wordt besloten, zonder altijd rekening te houden met lokale omstandigheden.

De Lokale Partij kijkt altijd naar het belang voor de Gemeente Nijkerk en haar inwoners. Onze slogan is niet voor niets:
 “vertrouwd, betrokken en voor iedereen”. Door veel aanwezig te zijn en actief de inwoners te benaderen, gaat De Lokale Partij ook de komende vier jaar voor durf en openheid in de Nijkerkse Politiek. Laten we de mooie ontwikkeling die in Nijkerk gaande is, vasthouden!

 

 

Keuze uit het programma voor Hoevelaken

●        Meer woonruimte voor starters en senioren.

●        Gratis parkeren behouden.

●        Geen hondenbelasting, wel uitlaatbeleid.

●        Het gemeenteloket blijft open.

●        Elke wijk een AED.

Keuze uit het programma voor Nijkerkerveen

●        Meer woonruimte voor senioren en starters.

●        Geen hondenbelasting, wel uitlaatbeleid.

●        Elke wijk een AED.

●        De Baggelaar aanpakken.

●        Onderhoud stoepen en straten op drukbezochte plaatsen naar hoger niveau.

Keuze uit het programma voor Nijkerk

●        Meer woonruimte voor senioren en starters.

●        Geen hondenbelasting, wel uitlaatbeleid.

●        Onderhoud van stoepen en straten in het centrum naar een hoger niveau.

●        Elke wijk een AED.

●        Betere verkeersafwikkeling van het centrum.

Dat kan alleen met uw stem, zodat wij samen het verschil kunnen maken

 

1             Veiligheid


Wanneer het om veiligheid gaat wil De Lokale Partij preventie waar kan en hard ingrijpen waar dat moet. Overlast, intimidatie en criminaliteit moeten vanzelfsprekend worden vermeden en worden aangepakt.

De Lokale Partij vindt dat woningbouwcorporaties, welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, bedrijven en  burgers samen, Nijkerk zo veilig mogelijk kunnen en moeten maken.

Het 1000 ogen project draagt sinds oktober 2015 fors bij aan de preventie en signalering. Er zijn inmiddels veel whats app groepen actief. De Lokale Partij ondersteunt deze projecten en vindt dat dit nog verder uitgerold moet worden in wijken waar het nog niet bestaat.

Ook de beheerders verdienen blijvende ondersteuning vanuit de gemeente, in samenwerking met de politie. De Lokale Partij vindt het belangrijk dat  er een campagne, in samenwerking met de politie, wordt gestart ,om de burgers het belang van het bellen naar 112 duidelijk te maken. Het resultaat moet zijn dat ze weer durven bellen.

1.1       preventie


●        De Lokale Partij wil dat aangifte doen en melden van criminele activiteiten bij de politie zo eenvoudig mogelijk gemaakt wordt.

●        Vandalisme monitor weer invoeren.

●        stevige aandacht voor drugsgerelateerde overlast/ dealen.

●        Specifieke aandacht voor misbruik lachgas.

●        De Lokale Partij vind dat er aandacht moet blijven voor drankgebruik onder jongeren.

1.2       Buurtbemiddeling


De Lokale Partij is trots op de vrijwilligers van Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling is zowel aan de voorkant van een probleem inzetbaar maar ook als het moeilijker wordt.

De vrijwilligers zijn ook getraind op groepsbemiddeling, komen snel achter de voordeur en hebben daarmee ook een rol als het gaat om signaleren. Een belangrijke taak, zeker in relatie met het signaleren van verwarde personen.

●        De Lokale Partij vindt dat Buurtbemiddeling blijvend moet worden ondersteund en dat ze voldoende armslag moeten hebben om hun werk voort te zetten.


 

1.3        Horeca Convenant / Convenant veilig uitgaan


Niet alleen het gebruik van alcohol neemt toe, ook het drugsgebruik  speelt een prominente rol. Inmiddels is het gebruik van lachgas onder de jeugd een nieuw gegeven. Het Horeca convenant/convenant veilig uitgaan is de afgelopen jaren nog niet opgesteld en uitgevoerd.

●        De Lokale Partij adviseert het Horeca convenant, met de betrokken partners, op te stellen, aan de slag te gaan en te integreren binnen het veiligheidsbeleid. Zo komen we tot een aanpak van specifieke veiligheidsthema's zoals problemen met alcohol, drugs, uitgaansbeleid, jeugdgroepen en jeugdcriminaliteit.

1.4       Drank en sportverenigingen


De Drank en Horecawet biedt voor zowel sportverenigingen als Gemeenten de kans een extra impuls te geven aan een verantwoord schenkbeleid in de sportkantine.

●        De Lokale Partij onderschrijft de stelling van NOC-NSF dat alcohol schenken aan jongeren onder de 18 niet mag en kan plaatsvinden in sportkantines.

●        De Lokale Partij vindt het belangrijk dat via een Gemeentelijke verordening maatregelen worden gehandhaafd om oneerlijke mededinging t.a.v. reguliere horeca te voorkomen.

1.5       Ondermijning


Ondermijnende criminaliteit is als de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. Dat raakt ons allemaal. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor de ondernemers. De onderwereld maakt voor illegale activiteiten gebruik van diensten van “de bovenwereld”. Bijvoorbeeld voor distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting. Ook zijn criminelen vaak op zoek naar manieren om illegaal verkregen vermogen wit te wassen. Bijvoorbeeld door te investeren in vastgoed. De wet Bibob is een preventief bestuursrechtelijk instrument. De toepassing van de wet Bibob is een aanvullend middel op bestaande mogelijkheden om bijv. een subsidie of vergunning te weigeren of in te trekken.

●    De Lokale Partij vindt dat het tegengaan van ondermijning een duidelijke plek in het beleid moet krijgen en bespreekbaar gemaakt wordt.

●    De Lokale Partij vindt dat er bij een aanvraag verkoop vastgoed en bedrijventerreinen standaard een quickscan Bibob hoort.

●    De Lokale Partij vindt, dat als er geen zicht bestaat op financiering en de achtergrond van de organisatoren van een evenement, er een Bibob quickscan moet worden gedaan.

 

1.6       Iedere Wijk een AED


De Lokale Partij wil, net als de AED stichting Nijkerk Hoevelaken, dat er binnen een straal van 300 meter in alle wijken op een openbare plek een AED komt te hangen.  Een AED, (Automatische Externe Defibrillator)  kan in veel gevallen levens redden.                                                                                                                                  Hoe sneller een AED bij een hartstilstand ingezet kan worden hoe groter de kans dat de patiënt het overleefd en geen nadelige gevolgen zal overhouden. Als er in elke wijk binnen een straal van 300 meter een AED aanwezig is kan er in 70% van de gevallen binnen 5 minuten gereanimeerd worden. De Lokale Partij is van mening dat er eerst onderzocht moet worden waar er in de gemeente AED’s aanwezig zijn en of het mogelijk is om deze zodanig te plaatsen dat ze voor iedereen bereikbaar zijn. (de eigenaren vragen om dit te doen als het al niet zo is). Het zou mooi zijn als sponsoren en/of particulieren een deel van de kosten voor dit project voor hun rekening willen nemen.                                                                             Als dat niet lukt kan (moet) de gemeente bijdragen middels de opnieuw in te voeren wijkbudgetten. Mocht blijken dat dit alles niet haalbaar is, kan (moet) de raad hiervoor geld beschikbaar stellen.

1.7       Ambulancepost


Als je in geval van nood 112 belt voor een ambulance, moet deze binnen een kwartier ter plaatse zijn. Vaak lukt dit niet, ook niet in Nijkerk.

●        De Lokale Partij hecht veel waarde aan het zo snel mogelijk ter plaatse zijn van de ambulance en vindt dat de mogelijkheid voor een eigen ambulance post in Nijkerk onderzocht moet worden.

 

 

2              Het Sociale Domein


2.1       Inleiding


De Lokale Partij kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is een gemeenschappelijke taak van ons allemaal en niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid. Iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is. De Lokale Partij is van mening dat ook de gemeente dat moet stimuleren. De druk op het sociale netwerk en vrijwilligers mag daarbij niet te groot worden.

De Lokale Partij stelt de mensen centraal. Voor het welbevinden van een ieder is goede zorg voor de gezondheid noodzakelijk. Op dit gebied zijn ingrijpende veranderingen gaande: verantwoordelijkheden zijn overgegaan van het Rijk naar de gemeente, terwijl de budgetten

zijn verminderd. Voor De Lokale Partij staat echter op de eerste plaats dat ieder de zorg krijgt die nodig is. Onze samenleving is nogal geïndividualiseerd, waardoor netwerken en sociale verbanden er soms niet (meer) zijn. Dan is er kans dat er (te) veel zorg neerkomt op

de directe omgeving en vrijwilligers. Daar ligt dus ook een taak van de gemeente en de politiek om initiatieven op dit terrein te steunen en te stimuleren.

Voor De Lokale Partij betekent dit in de komende raadsperiode:

●        De gemeente adviseert en ondersteunt waar nodig burgerinitiatieven op het gebied van samenleven, onderlinge hulp, vrijwilligers en mantelzorgers.

●        Goede ondersteuning van mantelzorgers: dagopvang en respijtzorg om hun inspanningen wat te verlichten, praktische en emotionele hulp, bijv. door training over de omgang met dementie of door mantelzorgers in contact te brengen met andere mantelzorgers.

●        De gemeente bewaakt de kwaliteit van de zorg. Niet alleen aanbesteden op prijs. Daarbij ook eisen stellen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, werken met vaste dienstverbanden, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers en persoonlijk contact.

●        Mensen met een beperking hebben recht op een zo goed mogelijk zelfstandig bestaan, huisvesting, (vrijwilligers)werk en inkomen. De gemeente heeft hierin een belangrijke ondersteunende taak.

●        Meer aandacht en zorg voor verwarde personen.

2.2       Armoedebeleid


Een sociaal en maatschappelijk isolement is vaak een gevolg van armoede. Alle kinderen hebben recht op voldoende mogelijkheden voor een goede ontwikkeling. Armoede treft niet alleen mensen die werkloos zijn, maar ook ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

Stijging van woonlasten en zorgkosten leiden tot een toename van armoede. Hoewel werk veelal de beste weg is uit armoede, kunnen steeds meer mensen ook met werken niet genoeg verdienen om rond te komen.

In de dialoog met de samenleving (Samen aan Zet) zijn een aantal nieuwe ideeën , die nader worden uitgewerkt; niet alleen de financiële kant. Het gaat om het leveren van maatwerk, om te zorgen dat mensen niet buitengesloten worden of zich terugtrekken uit het openbare leven vanwege schulden.

Voor De Lokale Partij betekent dit in de komende raadsperiode:

●        Continueren en waar nodig verbeteren van het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en de effecten daarvan op kinderen.

●        Niet alleen met het bruto inkomen wordt rekening gehouden, maar ook wordt gekeken naar het besteedbaar inkomen om verborgen armoede op het spoor te komen en aan te pakken.

●        De Lokale Partij staat voor een ruimhartig minimabeleid met een inkomensgrens van 130% van het bijstandsminimum.

●        De Lokale Partij vindt dat een tegenprestatie enkel op basis van vrijwilligheid kan worden gevraagd.

●        Deelname aan sport- en cultuuractiviteiten, de bibliotheek en zwemlessen blijven betaalbaar en toegankelijk voor iedereen. Het kindpakket zoals vastgesteld continueren.

●        De Lokale Partij vindt dat de voedselbank ondersteund moet worden.

●        Snelle schuldhulpverlening staat voorop om huisuitzettingen en/of afsluiting van gas, water en elektriciteit zoveel mogelijk te voorkomen.

2.3       Gebiedsteams


De Lokale Partij is van mening dat de gebiedsteams hun waarde hebben bewezen. Doorontwikkeling hiervan is noodzakelijk om de efficiëntie te verbeteren. Uitgangspunt moet zijn; Dicht bij de inwoner, makkelijk bereikbaar en geen wachtlijsten.

2.4       Onderwijs, jeugd en Jongeren


Een groot deel van onze inwoners bestaat uit jongeren. Het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat er een band is met onze gemeente. Dat betekent dat we in de politiek rekening houden met hun belangen. Daar kunnen jongeren best zelf voor zorgen, maar de gemeente moet dit aanmoedigen. Er zijn al initiatieven, bijvoorbeeld de jeugdgemeenteraad.

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De Lokale Partij wil dat vooral preventie en minder repressie als leidend uitgangspunt genomen wordt. Vroegtijdig signaleren en zorgen dat er activiteiten zijn voor de jeugd als leidraad.

Ouders en verzorgers hebben de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. In de huidige samenleving liggen er echter veel verleidingen op de loer, waardoor de opvoeding veel extra inspanning van ouders en verzorgers kan vragen. Hier ligt een rol ook voor de gemeentelijke overheid.

Voor De Lokale Partij betekent dit:

●        Een goede samenwerking tussen gemeente en scholen is belangrijk om vroegtijdig signalen op te vangen. De gemeente is regisseur van de samenwerking tussen de aanbieders van jeugdzorg, waarbij wordt uitgegaan van waar mogelijk vroegtijdig inzetten van zorg.

●        Jongeren die gebruik maken van jeugdzorg moeten na hun 18de verjaardag niet worden losgelaten. Al eerder moet er gewerkt worden aan een goede overgang naar zelfstandigheid of naar blijvende zorg en ondersteuning.

●        De gemeente geeft de jongeren een actieve rol bij het jeugd- en jongerenbeleid.

●        Waar mogelijk worden de activiteiten van Blitz en Chill-Out uitgebreid, zo nodig met inzet van vrijwilligers.

●        Jongeren moeten op een goede manier worden gehuisvest, dus voldoende woningen voor starters.

●        Scholen, kinderopvang, huisartsen en jeugdgezondheidszorg worden meer betrokken bij aanpak van overgewicht. Een gezonde levensstijl wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door school- en sportkantines met gezonde producten.

●        Er is blijvende aandacht voor overmatig drankgebruik en of drugsbebruik. De Lokale Partij ondersteunt het programma “Stop Drugs Nijkerk”.

●        Afwegingen moeten kind gerelateerd zijn.

●        Omdat er vaak sprake is van verschillende problemen binnen gezinnen, die tegelijkertijd optreden, is één gerichte aanpak van belang. 1 gezin 1 plan.

2.5       Ouderen


Een kernpunt van De Lokale Partij is dat ouderen zo lang mogelijk actief kunnen deelnemen aan het sociale en maatschappelijke leven, soms met hulp van informele zorg. Zelfredzaamheid is dan een belangrijke factor om gezond en met succes ouder te worden. Daar moeten wel zodanige mogelijkheden voor zijn dat ouderen dit ook  actief kunnen. Belangrijk is dan meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen aanbieders en duurzaam gefinancierde voorzieningen. De gebiedsteams vormen al een stap in die richting. Om te voorkomen dat ouderen steeds afhankelijker worden van ondersteuning en zorg zijn preventie, voorzieningen en huisvesting belangrijk.

Voor De Lokale Partij betekent dit:

●        Bij inrichting van de openbare ruimte rekening houden met langzame voetgangers.

●        Dagopvang organiseren in elke kern.

●        Senioren betrekken bij beleid.

●        Generatie woonomgevingen (de mix jong oud) stimuleren.

●        Tussenvormen van woningen als alternatief voor verzorgingstehuizen.

●        ruimte bij de bouw van mantelzorgwoningen.

●        benut domotica bij nieuwbouw.

2.6       Integratiebeleid 


Er komen nog steeds nieuwe Nederlanders bij. De gemeente heeft de taak te zorgen voor huisvesting, maar ook om ze te laten deelnemen aan de samenleving. Van de nieuwe Nederlanders wordt verwacht dat zij zich inzetten om te participeren in onze samenleving door betrokken te willen zijn bij de maatschappij, te streven naar zelfredzaamheid en snel de taal te leren. Voor De Lokale Partij betekent dit:

●        Voor alle nieuwkomers is er de mogelijkheid snel deel te nemen aan de samenleving.

●        De gemeente heeft een actieve rol bij het organiseren van het taalonderwijs en begeleiding van  regulier werk of werk als vrijwilliger voor statushouders.

●        In voorkomende gevallen behoort een opleiding tot het integratietraject.

●        Statushouders moeten zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar een definitieve woning. Als dat niet mogelijk is zorgt de gemeente dat er tijdelijke en kleinschalige woonvoorzieningen komen voor zowel woningzoekenden op de wachtlijst als voor statushouders, Meestal zal dit gebeuren in overleg met de woningbouwverenigingen of particuliere investeerders.

●        Voor integratie zijn meer partijen nodig. De gemeente stelt middelen beschikbaar voor initiatieven die de dialoog tussen bevolkingsgroepen stimuleren.


 

3             Economie


Economisch beleid levert een bijdrage aan de welvaart en het welzijn van inwoners en ondernemers van Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Het biedt zittende en nieuwe ondernemers kansen, waarborgt de concurrentiepositie van de stad en brengt en of houdt de bedrijventerreinen op een kwalitatief hoog niveau.

De Lokale Partij ziet dat er op professionele wijze verder gewerkt wordt aan de economische positie van de drie kernen ten opzichte van de concurrentie in een ruime regio.

De Regionale Ruimtelijke visie van 8 andere gemeenten samen met Nijkerk, beschrijft de groei van de regio.

Hoe kunnen mensen in de toekomst nog steeds op een prettige manier wonen en werken? Hoe zorgen we ervoor dat de economische structuur duurzaam en robuust wordt?  En hoe houden wij onze kernen bereikbaar en leefbaar? Als Nijkerk kiezen we voor groei, passend binnen de kernen en ook passend en aanvullend binnen de groenstructuren. De Lokale Partij kiest voor kwaliteit boven kwantiteit.

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt speelt wat De Lokale Partij betreft een belangrijke rol.

 

●        De Lokale Partij vindt dat de relatie onderwijs en arbeidsmarkt versterkt moet worden , mogelijk via het Food Production Cluster.

●        De Lokale Partij is voorstander van het voortzetten van inspiratie- en interactieve bijeenkomsten, mede gefaciliteerd door de gemeente, voor ondernemers, inwoners en ambtenaren waar specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld internetverkoop, trends, ontwikkelingen in de branche en verder worden besproken.

●        De Lokale Partij ondersteunt het belang van parkmanagement.

●        De Lokale Partij erkent het belang van een Bedrijven Investerings Zone voor bedrijven in de binnenstad van Nijkerk.

●        De Lokale Partij blijft voorstander van de zondag openstelling.

●        De Lokale Partij ziet het belang van een Bedrijven Investerings Zone of soortgelijke organisatie voor vastgoedeigenaren.

●        De Lokale Partij is van mening dat een bedrijvenloket noodzakelijk  is om bedrijven en ondernemers op bedrijventerreinen, retailers en horeca snel te helpen en te ondersteunen bij hun vragen.

●        De Lokale Partij denkt dat een starterspakket en een vast contactpersoon voor bedrijven hieraan kunnen bijdragen.

●        De Lokale Partij ziet vervoer als een cruciaal onderdeel voor een goede economie. Er moet kritisch worden gekeken naar de afwikkeling van het verkeer in zowel  het centrum, de rondweg als ook op de bedrijventerreinen.

●        De Lokale Partij is van mening dat de verkeersafwikkeling in de kern Nijkerk stagneert door een niet voltooide rondweg en wij vinden dat de mogelijkheid van een rondweg of een andere variant opnieuw onderzocht moet worden.

 

 

●        De Lokale Partij vindt, dat waar mogelijk, lokale ondernemers mogen meedingen naar lokale aanbestedingen.

●        De Lokale Partij vindt dat de economische functie van de Arkervaart , nu en in de toekomst, in beeld gebracht moet worden, in overleg met de bedrijven die gebruik maken van het water.

●        Maatwerk voor ondernemers in het buitengebied, zowel bij uitbreiding als beëindiging van het bedrijf.

●        De Lokale Partij vindt dat de lasten voor de burger en ondernemers niet onnodig moeten stijgen.

●        De Lokale Partij is voorstander van een zo eenvoudig mogelijke regelgeving.

3.1       Een bruisende binnenstad:


Een groeiende gemeente biedt kansen voor de binnenstad. Voorwaarden daarvoor zijn dat de binnenstad voldoende bereikbaar is en er ook geparkeerd kan worden. Daarbij speelt tegenwoordig de beleving van de consument een zeer grote rol. Daarnaast zijn de evenementen, met name in de binnenstad, de publiekstrekkers die ook mensen laten kennismaken met “lekker Nijkerk”.

De Lokale Partij heeft de visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’ die met inwoners en bedrijven is opgesteld omarmd, wat betekent dat er doorgepakt gaat worden met het ontwikkelen van het Kerkplein. Maar daar blijft het niet bij. Ook de inrichting van de openbare ruimte gaat naar een hoger plan. De toegezegde fietsvoorzieningen moeten zo snel mogelijk worden gerealiseerd.

3.2       Evenementen


Vanuit de dialoog wordt er nu een nieuw evenementenbeleid geschreven die een aanzienlijke vereenvoudiging van regelgeving zou moeten vormen voor het evenementenbeleid. Zoals gezegd vinden wij dat de evenementen, vooral in de binnenstad, een belangrijke bijdrage leveren aan de bekendheid en het imago van de stad. Wij zullen dan ook trachten een en ander zo eenvoudig mogelijk te houden waarbij

echter de veiligheid van de bezoekers nimmer in het geding mag komen. Hierbij speelt een heldere communicatie en afstemming tussen medewerkers van de gemeente en organisatoren een cruciale rol.

3.3       Horeca


Horeca vormt een belangrijke bron voor de beleving in de binnenstad. Even ontspannen op een terras voor, tijdens of na de boodschappen voegt waarde toe aan het bezoek aan de stad. Daarom vinden wij het belangrijk dat de horecaondernemers niet worden geconfronteerd

met onnodige regels maar juist worden gefaciliteerd in een prima bedrijfsvoering. Bovendien wil De Lokale Partij de sluitingstijd voor het terras op zomerse dagen wanneer de temperatuur boven de 25 graden stijgt, verruimen naar 02.00 uur.

3.4       Duurzaamheid


Grote veranderingen op het gebied van bevolkingsgroei, het klimaat, de economie en het milieu, vragen om anders denken en anders handelen. Van iedereen, bedrijven particulieren en overheden. Dat kan zowel groot als klein.

Zoals zorgvuldig inkopen en omgaan met afval,   duurzame nieuwbouw als ook verduurzamen van bestaande bouw.

De Lokale Partij gelooft in energie besparen en duurzame energie opwekken door zonnepanelen.

De Lokale Partij kiest voor zuinig omgaan met grondstoffen en  minder gebruik, hergebruik en recycling.

We moeten voorlichting geven aan inwoners, bedrijven en ook vooral schoolkinderen zodat er meer bewustwording is.

In de gemeente Nijkerk willen we in 2035 energie neutraal zijn.

 

De Lokale Partij is voorstander van de volgende maatregelen:

●        Nieuwe woonwijken opleveren zonder aardgas.

●        Mogelijkheid onderzoeken om het bestaande gasnet te vervangen door een duurzame oplossing.

●        Vergroenen van de kernen.

●        Vergroenen van daken.

●        Verduurzamen van gebouwde omgevingen.

●        Stimuleren van duurzame mobiliteit.

●        Ondernemers voorlichten hoe te verduurzamen.

●        Inwoners voorlichten en financieel ondersteunen om te verduurzamen.

●        Klimaatadaptatie in ons beleid opnemen zodat we concrete plannen hebben om de klimaatverandering, zoals hevige regenbuien, op te kunnen vangen.

We moeten dit doen door onder andere het doorgaan met het afkoppelen van regenwater van het riool. Het riool waar nodig versterken en zorgen bij nieuwbouw voor voldoende wateropvang.

●        Groene tuin stimuleren door bij nieuwbouw een boompje kado te doen zodat we geen stenen tuinen krijgen.

●        Het nieuwe huis van de stad energie neutraal  bouwen.

●        Nijkerk stelt gemeentelijke middelen beschikbaar voor zonnepanelen.

4              Leefomgeving


4.1       Dialoog


De Lokale Partij heeft met groot enthousiasme  de dialoog met de samenleving gevolgd.

Dit proces is opgestart om inwoners meer bij gemeentelijk beleid te betrekken en de gemeentelijke organisatie meer open te stellen voor invloed vanuit de inwoners. De samenleving verandert en de gemeentelijke organisatie verandert mee.

Er ontstaan nieuwe verhoudingen die meer gebaseerd zijn op gelijkheid en kennis dan op rollen en posities. Daarnaast ontstaan er nieuwe dwarsverbanden tussen organisaties, gemeente en inwoners die veelbelovend zijn. De resultaten die de dialoog heeft opgeleverd zijn te veel om hier op te noemen en vrijwel allemaal omgezet in uitvoering. 

Dat vinden wij een mooi voorbeeld van hoe de kracht van de  samenleving beter benut kan worden om samen te leven. De Lokale Partij wil deze vorm van samenwerken in de komende periode zeker een vervolg geven.

4.2       Geluidsoverlast en fijnstof.


De geluidsschermen aan de zijde van Vathorst en de kantoorgebouwen, hebben een reflecterende werking.

Het afgelopen jaar zijn de geluidsschermen aan Amersfoortse zijde alleen maar toegenomen. De verkeersintensiteit neemt toe, zeker als de verbreding van de A28 een feit wordt.

●        De Lokale Partij zal op blijven komen voor de inwoners van de gemeente Nijkerk die hier de gevolgen van ondervinden.

●        Samen met stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar kritisch blijven op overlast geluid en fijnstof

4.3       Voorzieningen in de kernen


De Gemeente Nijkerk bestaat uit drie kernen. Elke kern moet haar eigenheid behouden en uitgerust worden met voldoende voorzieningen.

●        De Lokale Partij vindt dat de bibliotheek belangrijk werk doet op het gebied van sociale samenhang

●        De Lokale Partij vindt een bibliotheek voorziening in Hoevelaken en Nijkerkerveen belangrijk, bij voorkeur in een combinatievoorziening.

●        De Lokale Partij wil dat het Gemeenteloket in Hoevelaken open blijft.

●        Belemmeringen in de openbare ruimte voor mensen met een beperking moeten zo snel mogelijk worden weggenomen.

●        City toilet voor mensen met een beperking terug in de openbare ruimte.

1.4       Afval inzameling


Het inzamelingssysteem is het afgelopen jaar aangepast. Het inzamelen van het huisvuil is iets duurder geworden en de inzameling van groente- en tuinafval is gratis. De hoge kosten die burgers moeten maken voor het afstorten van grof huisvuil leiden soms tot zwerfafval.

●        De Lokale Partij vindt daarom dat burgers in de Gemeente Nijkerk 4 x per jaar gratis toegang moeten hebben tot de milieustraat voor het afstorten van grof huisvuil.

4.5       Openbare ruimtes en straatmeubilair


De openbare ruimte is van en voor iedereen. Sociale contacten worden op straat gelegd en onderhouden. Veel mensen zijn slecht ter been.

●        De Lokale Partij wil dat er voldoende straatmeubilair is, zowel in de wijken als in het centrum en het buitengebied, om mensen die er behoefte aan hebben in staat te stellen hiervan gebruik te maken. Dit bevordert niet alleen de mogelijkheid voor sociale contacten maar is ook noodzakelijk voor hen die slecht ter been zijn en een rustmoment nodig hebben.

1.6       Wonen


●        De Lokale Partij wil investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en goede bereikbaarheid. We willen een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn en waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft.

Middeninkomens staan onder druk als het gaat om het woningaanbod. Dit komt omdat landelijk de inkomensgrens voor sociale huurwoningen is opgetrokken. Het gevolg hiervan is dat minder mensen gebruik kunnen maken van sociale huurwoningen en dat de vraag naar huurwoningen in de vrije sector, net als de vraag naar goedkopere koopwoningen zal toenemen.

●        De Lokale Partij vindt dat er blijvende aandacht moet zijn vanuit de Gemeente in samenwerking met de woningcorporaties voor dit probleem.

●        De Lokale Partij wil dat woningen snel en goedkoop aangepast kunnen worden aan de veranderende levensfase.

●        De Lokale Partij vindt dat er bouwmogelijkheden moeten zijn voor oudedagsvoorzieningen die het mogelijk maken zolang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving te blijven wonen.

●        De Lokale Partij wil blijvende aandacht voor starters en senioren.

●        De Lokale Partij vindt dat er welstandsvrije gebieden moeten zijn en vrije bouwkavels.

●        De Lokale Partij is voor duurzaam en energieneutraal bouwen.

●        De Lokale Partij wil de bouw van mantelzorg-woningen, tiny-houses en aanleunwoningen toestaan.

4.7       Groen en Grijs


Het aanwezige groen in de gemeente Nijkerk zorgt voor een prettig woon- en leefklimaat.

Het afgesproken onderhoudsniveau  en de mate van onderhoud heeft tot veel reacties van burgers geleid. De bezuinigingen in het verleden, om met name het sociale gezicht van Nijkerk overeind te kunnen houden,  hebben geleid tot een afspraak op basis niveau, en nu er meer te besteden is, valt er na te denken over een hoger onderhoudsniveau.

Er is toegezegd achterstand van onderhoud in te lopen, door alle partijen, maar daarnaast hebben wij gemerkt dat groen op verharding de meeste irritatie opwekt.

●        De Lokale Partij vindt dat het onderhoudsniveau op het grijs in de drie kernen van B niveau naar A niveau moet. Daarnaast ook op specifieke plekken, de hotspots, zoals bijvoorbeeld de entree van de bibliotheek en rotondes waar veel verkeer is.

Wij hopen dat dit de aantrekkelijkheid van de centra extra verhoogd. Het zal ook de Visie Aantrekkelijk Nijkerk, waar wij als Lokale Partij volmondig ja tegen hebben gezegd, ondersteunen.

Groen moet passend zijn in de bestaande landschappen en zo het groene karakter versterken en verduurzamen.

In elke wijk wonen gelukkig mensen die graag zelf iets willen doen om de wijk waarin zij wonen een betere uitstraling te geven. Daardoor wordt niet alleen het leefklimaat beter maar draagt het ook bij aan de sociale cohesie en soms zelf de waarde van de woningen. Door het groen goed te onderhouden wordt het duurzamer, gaat het zwerfvuil beter tegen en kan het ook criminaliteit verminderen door betere zichtbaarheid.

●        De Lokale Partij wil bewoners, die dat graag willen, tijdens een korte cursus (bijv. 1 avond) wegwijs maken in het onderhoud van de eigen wijk.

●        De Lokale Partij wil de bewoners/buurten die helpen, belonen door bijvoorbeeld het verbeteren van voorzieningen in de wijk. Te denken valt aan speelvoorzieningen, straatmeubilair of anders.

●        De Lokale Partij wil wijkbewoners betrekken bij de (nieuwe) inrichting van de wijk. Zij hebben vaak goede en creatieve ideeën als het gaat om inrichting of vervanging.

In het verleden is ervoor gekozen de eigen buitendienst terug te brengen en meer door derden te laten uitvoeren. Burgers ervaren onze eigen dienst als prettig, aanspreekbaar en herkenbaar.

De Lokale Partij is van mening dat het goed is te bezien in hoeverre die maatregel (deels) aangepast moet worden om de werkzaamheden in de openbare ruimte meer door eigen ambtenaren te laten uitvoeren.

4.8       Hondenbelasting


Hondenbelasting is ooit begonnen als een belasting voor hondeneigenaren, om ziektes te bestrijden, met name hondsdolheid. Het is nu aan de gemeenten zelf om te bepalen of er belasting op hondenbezit geheven wordt.

In 147 gemeenten is per 2018 geen hondenbelasting meer  en een aantal gemeenten heeft haar tarieven drastisch verlaagd.

In Nijkerk is jarenlang het geld in de pot algemene middelen gestort. Hondenbelasting is een oneigenlijke belasting. Hondenbezitters ervaren de belasting over het algemeen als onterecht. Bovendien is het een manier om regelgeving te vereenvoudigen. Geen aanslagen, geen controles, geen registratie en administratie.

●        De Lokale Partij is voor het afschaffen van hondenbelasting. Wij vinden dat het hondenuitlaatbeleid duidelijker vorm moet krijgen, er voorzieningen in de buitenruimte moeten zijn en dat er gehandhaafd moet worden bij overtreding van de regels.

4.9       Kunst, Cultuur en sport


Kunst en Cultuur

Cultuur wordt door velen onterecht  als een luxe beschouwd. De waarde van Cultuur en Culturele processen vraagt moeite en toewijding, Want ze zijn nooit af en het effect is lastig te meten. Cultuur manifesteert zich in veel verschillende gedaanten. In kunst, media, maar ook in gebouwen, landschappen, politiek en samenleving. Het vervult een zichtbare , maar ook een onzichtbare rol. De Lokale Partij vindt dat we die  waarde moeten  verankeren. Cultuur zit in ons allemaal en we dragen er allen aan bij. Cultuur prikkelt, creëert ruimte voor verbeelding,  vormt je identiteit, geeft kleur aan het leven en geeft soms zelfs hoop.

Kunst, Cultureel erfgoed en media vertegenwoordigen onze immateriële rijkdom. Erfgoed laat zien waar we vandaan komen en scherpt zo de blik op de toekomst. Een samenleving die vooruit wil, doet er verstandig aan om ook achterom te kijken. Het verleden moet niet worden vergeten maar opgepoetst en gebruikt.

●        De Lokale Partij is voor behoud van monumentale en beeldbepalende objecten.

●        De Lokale Partij vindt dat historisch erfgoed bewaakt en veilig gesteld moet worden.

●        De Lokale Partij is van mening dat er bij nieuwbouw in een historische omgeving, de stijl van bouw moet worden aangepast aan het historisch karakter.

Mensen stellen hun eigen, zeer persoonlijke culturele uitrusting samen. Dit stelt hen in staat als culturele burgers met elkaar te leven. Integratie en saamhorigheid met respect voor behoud van ieders culturele waarden is alleen mogelijk als uitwisseling plaatsvindt. Het aanwakkeren van culturele interesse en activiteiten is daarom een maatschappelijke noodzaak. Beleid dat inzet op cultuuroverdracht bouwt aan een brede basis voor talent en talentontwikkeling, meer diversiteit en cultuurparticipatie.

●        De Lokale Partij vindt dat er meer aandacht moet zijn voor Cultuur en dat de prioriteit moet liggen op educatieve en maatschappelijke doelen, waarbij de jeugd en kansarmen niet vergeten worden.

●        De Lokale Partij onderschrijft de gewenste zaken vanuit de dialooggroep op het gebied van Cultuur

●        Monumentendag subsidiëren

●        Kunstroute in stand houden

●        Theater, films, kunstlezingen en dergelijke ondersteunen

●        De Lokale Partij ziet Lekker Nijkerk als een belangrijke partner in het Nijkerk op de kaart zetten en verbinden.

●        De Lokale Partij vindt dat Cultuur en Cultuurbeleving opnieuw op de agenda van de raad moet staan om er structureel afspraken over te maken en er ook voldoende middelen voor beschikbaar te stellen.

Sport

Sport is een belangrijk middel voor integratie. Sportverenigingen vormen het sociale cement van de samenleving. Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van teamgeest en fairplay. Bovendien is sporten goed voor lijf en leden, draagt het bij aan een gezondere leefstijl. De Lokale Partij hecht aan een bloeiend verenigingsleven.

Naast de georganiseerde sporten vindt De Lokale Partij een actief breedtesportbeleid belangrijk. Dat vraagt enerzijds meer van de lokale overheid, maar vraagt ook om wederkerigheid: ook van de verenigingen wordt in deze tijd meer gevraagd.

 

5              Tot slot


Herkent u zich in een aantal of juist veel van de in dit programma genoemde stellingen en punten?

Vindt u ook dat uw Gemeente lokaal bestuurd zou moeten worden door lokale politici?

Stem dan op 21 maart lijst 3: De Lokale Partij

  De Lokale Partij

Download PDFdownload pdf

Facebook

Laatste Tweets

DeLokalePartij https://t.co/EK1fKsouSI Aart Klompenhouwer vraagt zich af of de gemeente niet een te grote broek aantrekt...
DeLokalePartij Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provincia… https://t.co/rsptu15ieA
DeLokalePartij De Lokale Partij voor groen in de wijk https://t.co/KJaov5IV9e https://t.co/KJaov5IV9e