De Lokale Partij
Vertrouwd, betrokken en voor iedereen

Verkiezingsprogramma van De Lokale Partij 2022

Denken in Mogelijkheden

1. Schoon Nijkerk


De Lokale Partij vindt een schoon Nijkerk van groot belang.
Iedere inwoner heeft een eigen verantwoordelijkheid, waar het gaat om schoon houden en onderhouden van de buitenruimte, geïnitieerd en gestimuleerd door de Gemeente. De Lokale Partij zal de verantwoordelijkheid van de Gemeente ten aanzien van de buitenruimte blijven controleren. Wij vinden dat er een hogere prioriteit moet worden gegeven aan de circulaire economie.
De Lokale Partij is een voorstander van het sorteren van afval. Als stimulans en hopelijk ook ter voorkoming van het illegaal dumpen van restafval in de natuur, stelt de Lokale Partij voor om de Nijkerkse burgers 2 x per jaar gratis restafval te laten storten op de milieustraat. Het aanleveren van gesorteerd en te recyclen afval zoals glas, papier, elektrische apparaten, klein chemisch afval etc. etc. dient gratis en onbeperkt te blijven.
De Lokale Partij constateert dat inzamelpunten niet voldoende geledigd worden en dat daarmee een verrommeling van de omliggende ruimte ontstaat. Wij vinden dat dit beter georganiseerd en gecontroleerd moet worden. Verenigingen die baat hebben bij het inzamelen van oud papier en karton, moeten gestimuleerd worden.

2. Kwaliteit Sociaal Domein

De Lokale Partij wil dat het geld voor de zorg ook daadwerkelijk naar goede zorg gaat. Menselijke, doelmatige, doeltreffende en betrouwbare zorg moet zo snel mogelijk ingezet kunnen worden indien nodig zonder wachttijd. Daarmee  voorkomen we vaak duurdere zorg op langere termijn. Wij willen terug naar de menselijke maat waar gewerkt wordt aan vertrouwen, veiligheid en goede, vindbare en bereikbare zorg. Het gebiedsteam houdt wat ons betreft haar brede rol in de Gemeente Nijkerk waarbij laagdrempelig en persoonlijk contact als vertrouwd en veilig kan worden ervaren. Voor de Lokale Partij blijft: “ uw welzijn onze zorg”.
3. Volkshuisvesting
De Lokale Partij ziet de nood die er is aan betaalbare woningen. De behoefte aan betaalbare woningen raakt vooral starters en senioren.  Het toepassen van flexibele woningbouw zien wij als onderdeel van de oplossing, evenals diverse (samen)woonvormen en “plug-in” gebieden voor tiny houses. De Lokale Partij vindt het bouwen van tiny houses positief maar negatief waar het gaat om 2 jarige contracten zonder de mogelijkheid van een alternatief of opvolging. De prioriteit ligt bij de nood van mensen met binding in de gemeente Nijkerk.
4. Veiligheid & Leefbaarheid
Veiligheid is voor de Lokale Partij een belangrijk thema. Voor zowel de inwoners als ondernemers. Het loopt als een rode draad door verschillende beleidsterreinen heen. Speciale aandacht gaat uit naar de veiligheid in de wijken, waarbij De Lokale Partij eigenaarschap van buurtinitiatieven zoals buurtambassadeurs ondersteunt.
Om te voorkomen dat de veiligheid en leefbaarheid verslechtert, is het van belang om aandacht te hebben voor overlast en verloedering door criminele activiteiten. Denk aan de drugsproductie, drugshandel en drugsdumpingen wat helaas ook voorkomt in de Gemeente Nijkerk. Dit bedreigt de lokale rust, gezondheid en veiligheid van onze burgers en ondernemers. De Lokale Partij pleit voor meer aandacht en daadkracht op dit thema wat bij draagt  aan een groter gevoel van veiligheid.
Bovendien druisen criminele praktijken in tegen de regels, wetten en beleid van onze gemeente. Het ondermijnt het lokale gezag. Helaas geldt hier de uitspraak: “ je ziet het pas wanneer je het door hebt”.  Deze dreiging vormt voor De Lokale Partij een aanleiding voor het intensiveren van lokale bewustwordingsprojecten onder specifieke doelgroepen. Denk hierbij aan voorlichtingsavonden in de wijk, in het buitengebied, winkelcentra en op bedrijventerreinen.
5. Bereikbaarheid & Mobiliteit
De Lokale Partij vindt dat de verkeersdoorstroming en afwikkeling beter kan.  Ontsluiting van de wijken dient een hoge prioriteit te hebben.
Om het gebruik van de fiets te stimuleren moeten fietspaden beter onderhouden worden. Zo mogelijk moeten fietspaden beter herkenbaar gemaakt worden b.v. met kleuren. Ook het onderhoud aan trottoirs  en bestrating vinden wij van groot belang zodat de veiligheid van weggebruikers en voetgangers wordt vergroot.
Openbaar vervoer moet in alle kernen van de gemeente Nijkerk zoveel mogelijk worden gefaciliteerd. Een station bij Corlaer zou onderzocht moeten worden.
6. Communicatie
De Lokale Partij vind dat de gemeente open, vriendelijk, tijdig en duidelijk moet communiceren met haar inwoners en ondernemers.
Vanuit de gemeente moet worden ingezet op persoonsgericht werken. Houd de aanvrager op de hoogte van vorderingen en ontwikkelingen,  zorg voor een adequate afhandeling van een vraag of klacht en zorg voor duidelijke communicatie richting de inwoners zodat de inwoners zich geholpen voelen. De gemeente moet denken in mogelijkheden en kansen en niet in belemmeringen.
7. Groen Onderhoud
De Lokale Partij vindt dat de huidige staat van onderhoud van het openbaar groen géén visitekaartje is voor de Gemeente Nijkerk. De afspraak om op basisniveau te onderhouden voldoet niet meer.
De Lokale Partij vindt dat er per gebied een plan moet  zijn, in overleg met de burger, om de achterstand in te lopen. Niet praten maar doen. Voor de inwoner die zelf betrokken wil zijn moet er een korte training en wat gereedschap beschikbaar gesteld worden. Er zijn al veel berekeningen gemaakt over kosten en veel extra geld is beschikbaar gesteld. Voor de Lokale Partij is het eindelijk tijd om ons mooie groen in de kernen op een hoger niveau in te richten en te onderhouden  zodat niet alleen de inwoners tevreden zijn, maar ook gevaar en verloedering tegen worden gegaan.
Daarbij vinden wij dat de kansen die het biedt om medewerkers die nog niet geschoold zijn, een opleiding te laten volgen, heel belangrijk.
8. Gemeentelijke belastingen
De hondenbelasting is een oneigenlijke belasting uit vroeger tijden. De Lokale Partij wil dat de hondenbelasting wordt afgeschaft en dat er een goed hondenuitlaat beleid tot stand komt. Wij zijn voor betere handhaving op naleving van de opruimplicht , daarvoor moeten  er meer faciliteiten beschikbaar komen.
Voor De Lokale Partij is het belangrijk dat de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk blijven. Om de gemeente begroting sluitend te maken wil De Lokale partij dat er eerst gekeken wordt naar mogelijke bezuinigen. Pas als bezuinigen het sociale domein of de zorg raken is verhoging van de OZB bespreekbaar.
9. Gratis Parkeren
De inwoners van Nijkerk wijken vaak uit naar omliggende gemeenten waar gratis parkeergelegenheid is. De Lokale Partij wil dat in de kern Nijkerk op alle betaalde parkeerplaatsen de eerste 2 uur parkeren gratis wordt.
Het ontbreekt in de Gemeente Nijkerk aan goede fietsstallingen. Door inwoners te stimuleren met de fiets naar de (binnen)stad  te komen wordt de parkeerdruk verminderd. De Lokale Partij wil zo spoedig mogelijk voldoende en kwalitatief goede fietsstallingen in de kernen.
10. Kunst & Cultuur
Tot 1979 werd er elke maandagmorgen vee verhandeld op het Plein, midden in Nijkerk. Als herinnering daaraan werd het jaar daarop voor het eerst Boerenmaandag gevierd; een traditie die nog steeds wordt voortgezet. Op deze maandag in april ziet het Plein er hopelijk weer even uit als vanouds, met koeien, schapen, tractors én een borreltje.
Evenementen zoals boerenmaandag, dorpsdag Hoevelaken, sleepboot-dagen en carbid schieten zijn voorbeelden van belangrijke lokale culturele uitingen. Cultuur bevordert historisch besef en draagt bij aan de vorming van een eigen identiteit en brengt mensen bij elkaar.
De Lokale Partij vindt kunst en cultuur belangrijk. Voorwaarde is dat  er een goed en werkbaar evenementenbeleid is en een goed functionerende culturele raad.
Lokale initiatieven die zorgen voor verbinding tussen mensen , moeten worden ondersteund en waar mogelijk financieel gefaciliteerd.
11. Duurzaamheid en Groene Energie
De Lokale Partij vindt dat een actief beleid moet worden gevoerd met betrekking tot het voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord. Echter dient er te allen tijde rekening te worden gehouden met het welzijn van de inwoners van de gemeente Nijkerk. Gezondheidsrisico’s met betrekking tot windturbines dienen uitgebreid onderzocht te worden. Hierbij is het uitgangspunt dat er géén gezondheidsschade mag ontstaan voor de bewoners in hun woonomgeving en bedrijven.
De energietransitie vraagt financiële offers van inwoners. De Lokale partij vindt dat plannen rondom de energietransitie haalbaar en betaalbaar moeten zijn voor de inwoners.
De gemeente moet zich actief opstellen met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen op beschikbare gemeentelijke gebouwen, bedrijven en private woningen. Ook moet het ingevoerde beleid met betrekking tot sedum-daken  worden uitgebreid.
12. Gemeenschappelijke Regelingen & Samenwerkingsverbanden
Nijkerk is aangesloten bij diverse regionale samenwerkingsverbanden en instanties zoals o.a. Food Valley, Regio Amersfoort, GBLT, BNLP, en ODDV. Goede communicatie, ook naar burgers alsmede  evaluatie zijn essentieel in het onderhouden en  bevorderen van gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. De Lokale Partij wil dat er er een duidelijke Nijkerkse visie uitgedragen wordt in de regionale samenwerkingsverbanden. De kwaliteit van de op afstand geplaatste  dienstverlening zoals GBLT en ODDV dient meer getoetst te worden aan de Nijkerkse norm en kwaliteitseisen.
13. Behoud Nijkerkse boeren
Elke maandagmiddag wordt de “Boerendeun” op het carillon van de Grote Kerk in Nijkerk gespeeld als eer- en dankbetoon aan de boeren die in 1777 met hun paarden de zware klokken de toren in hielpen hijsen.
De Lokale Partij wil steun en waardering voor de agrarische sector en stimulering van jonge boeren en starters door in de gemeentelijke omgevingsvisie beleidsdoelen op te nemen die passen bij de biologische en natuur intensieve kringloop landbouw.
Wij zijn tegen de verarming van het landschap door sloop van gezichtsbepalende boerderijen. en gebruik van landbouwgrond voor industrie, zonneweides of windturbines buiten reeds gemaakte afspreken.
14. Voorzieningen jeugd
De Lokale Partij is voor uitbreiding, vernieuwing en upgrading van huidige speeltuintjes, skate-parkjes, en andere openbare gelegenheden die invulling geven aan de sociale behoefte van de Nijkerkse jeugd. Initiatieven vanuit de jeugd zullen constructief moeten worden opgepakt. In Nijkerk zijn te weinig ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden mogelijkheden voor de Jeugd. De Lokale wil zich inspannen om hij verbetering in te brengen b.v. door het voorstel voor een nieuw skatepark te ondersteunen.
15. Verenigingen & Vrijwilligers
De Lokale Partij blijft meedenken met lokale initiatieven zodat vrijwilligers worden ondersteund en er mooie evenementen kunnen blijven bestaan. Vrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel van onze gemeente en vormen daarmee het cement van de samenleving. Door in gesprek te gaan met vrijwilligers kan er in kaart gebracht worden waar belemmeringen liggen. De gemeente Nijkerk kan meedenken in mogelijkheden, opties en oplossingen bijvoorbeeld: Boerenmaandag, Nacht van Nijkerk, Vakantiespektakel en Dorpsdag Hoevelaken.
Met al onze toekomstige plannen , zowel waar het gaat om bestrating ,  bouwen of bijvoorbeeld  evenementen, moet inclusief de norm zijn.
Iedereen verdient het om mee te kunnen doen.